Tình hình xây dựng và áp dụng lộ trình BIM tại Mỹ

Hầu hết tại các nước đã áp dụng BIM thành công, Chính phủ đều nhận thức được sự cần thiết của BIM, triển khai thành lập các tổ chức phát triển BIM quốc gia để nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn và lộ trình để đảm bảo cho việc áp dụng có hiệu quả.

Tại Mỹ, Hội đồng dự án BIM (United States™ Project Committee) đã được thành lập ngay từ năm 2008 nhằm thúc đẩy sự phát triển BIM theo từng ngành, từng bang và trên cả nước; đồng thời công bố tiêu chuẩn quốc gia về BIM (National BIM Standard). Đến nay tiêu chuẩn này đã ngày một hoàn thiện và chuẩn bị công bố phiên bản 3 (NBS-version 3) gồm các chỉ dẫn theo 3 cấp:
- Cấp độ A hay còn gọi là tiêu chuẩn cốt lõi bao gồm tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, các quy phạm, tiêu chuẩn trong việc trao đổi thông tin, tiêu chuẩn phù hợp với kỹ thuật và thử nghiệm.
- Cấp độ B hay tiêu chuẩn tham khảo bao gồm các tiêu chuẩn đã được ứng dụng bởi các tổ chức và các ngành công nghiệp khác liên quan về quá trình thực hiện dự án ứng dụng BIM, chỉ dẫn đặc điểm kĩ thuật khi ứng dụng BIM và ví dụ tham khảo.
- Cấp độ C là các tiêu chuẩn đã được thực tế chứng minh về cách thức tiến hành BIM bao gồm thỏa thuận hợp đồng, hướng dẫn ứng dụng BIM để đạt kết quả tốt nhất và việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ bên thứ 3.

Tác giả: Thanh Pham