Quy trình lập kế hoạch triển khai BIM

Kế hoạch triển khai BIM của dự án là tài liệu trọng tâm để triển khai BIM. Kế hoạch này nên được soạn thảo bởi nhóm dự án BIM và xây dựng một quy trình bắt buộc cho các thành viên nhóm dự án, những người tham gia vào dự án sau khi kế hoạch ban đầu được xây dựng.

Các bước lập kế hoạch triển khai BIM bao gồm:


Quy trình lập kế hoạch triển khai BIM

Kế hoạch triển khai dự án BIM bao gồm tất cả các nội dung cần thiết để ghi lại quá trình thực hiện BIM cho 1 dự án bao gồm:
-Xác định các mục tiêu và ứng dụng BIM: Có rất nhiều ứng dụng BIM được triển khai ở từng giai đoạn khác nhau của dự án. Tùy theo năng lực, mục tiêu và lợi ích cần đạt được của chủ đầu tư với dự án để có thể lựa chọn ứng dụng phù hợp. Một số lợi ích có thể đạt được nhờ ứng dụng BIM ở từng giai đoạn có thể chỉ ra bao gồm:

Giai đoạn của dự án

Các lợi ích có thể đạt được


Giai đoạn chuẩn bị thi công

Nghiên cứu tính khả thi trong thi công của bản thiết kế, định hình quá trình thi công và giảm thời gian lãng phí không cần thiết khi thi công


Giai đoạn thiết kế

Cung cấp thông tin mô phỏng chính xác bản thiết kế với mô hình 3D

Có sự phối hợp và mô phỏng các công việc của tất cả các bộ môn

Tăng độ chính xác và tính nhất quán – của bản vẽ 2D – từ giai đoạn đầu và bất kỳ giai đoạn nào của quá trình thiết kế

Liên kết mô hình xây dựng với các công cụ phân tích năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tính bền vững

Xuất khối lượng cho dự toán chi phí

Kiểm tra thiết kế và bố trí không gian


Giai đoạn thi công

Sử dụng các công cụ như mô phỏng quá trình thi công để đưa ra các vấn đề có thể xảy ra, giúp đồng bộ hóa thiết kế và kế hoạch thi công

Phát hiện va chạm cho phép phát hiện các lỗi cũng như thiếu sót trong bản vẽ thiết kế trước khi đưa ra công trường

Sự phối hợp giúp các bên phản ứng nhanh hơn với các vấn đề trong thiết kế và ngoài công trường

Tăng cường sự đồng bộ các quy trình từ thiết kế đến thi công thông qua các mô hình 3D tổng thể

Giảm lãng phí và triển khai tốt hơn các thiết bị thi công tinh giản, gọn nhẹ.


Giai đoạn sau thi công

Mô hình cung cấp thông tin hệ thống tòa nhà giúp hoạt động quản lý và vận hành tốt hơn

Sử dụng mô hình và không gian hoàn công là cơ sở dữ liệu ban đầu cho hoạt động bảo trì và vận hành tòa nhà, cũng như cho việc trang bị lại cơ sở vật chất trong tương lai


-Thiết kế quy trình triển khai: Phát triển quy trình xác định rõ các nhiệm vụ, chức năng, công việc của từng bên tham gia, liên quan đến các hoạt động phối hợp trao đổi thông tin, để đảm bảo công việc được thực hiện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
-Trao đổi thông tin: Xác định các loại thông tin, mức độ chi tiết, các quy trình tạo thông tin, kiểm soát, phê duyệt và trao đổi thông tin dự án. Các yêu cầu chia sẻ file sẽ thay đổi tùy thuộc vào các ứng dụng BIM của dự án. Tối thiểu bản kế hoạch triển khai cần bao gồm một bản mô tả:
  • Hệ thống file nhóm sẽ sử dụng để trao đổi, sáp nhập và mô phỏng mô hình
  • Lập tiến độ hoặc tần suất cập nhật các mô hình và kiểm tra các va chạm
  • Các công cụ và quy trình được sử dụng cho kiểm tra các va chạm
  • Quy trình tạo ra các bản vẽ từ các mô hình phối hợp
Xác định cơ sở hạ tầng để thực hiện: Cần xác định, đánh giá được các yếu tố cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai theo quy trình trên và chuẩn bị nguồn chi phí đầu tư ban đầu ở tất cả các bộ môn liên quan khác: con người, đào tạo, phần mềm...

Tác giả: Quynh Pham