Thông tin trong BIM (Information)

Chữ Building thường được dịch là (1) “công trình – danh từ” – BIM = Mô hình Thông tin Công trình. Nhưng Building cũng có thế hiểu là (2) “Đang xây dựng – động từ” – BIM = Xây dựng Mô hình Thông tin. Vì vậy hiểu theo cách chuẩn ...

  • 28/11/2016
  • Long Thang (Tal)
  • blog
  • 5279
Readmore...
LiDAR to BIM process

The integration system of Building Information Modelling (BIM) and Light Detection and Ranging (LiDAR) help - to come up with real-time onsite quality information collecting and processing for construction quality control; - Capture the existing of cultural historical sites and historical building for preservation and maintenance because that paper-based drawings may not available ...

  • 09/01/2019
  • Quynh Pham
  • blog
  • 5153
Readmore...

    Total: 4 on 1 page