Thông tin trong BIM (Information)

Chữ Building thường được dịch là (1) “công trình – danh từ” – BIM = Mô hình Thông tin Công trình. Nhưng Building cũng có thế hiểu là (2) “Đang xây dựng – động từ” – BIM = Xây dựng Mô hình Thông tin. Vì vậy hiểu theo cách chuẩn ...

  • 28/11/2016
  • Long Thang (Tal)
  • blog
  • 967
Readmore...

    Total: 3 on 1 page